messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่[7 มีนาคม 2567]
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-ray[30 มกราคม 2567]
สารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[23 มกราคม 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567[16 มกราคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ช่องทางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0812607207
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0812607207
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประเมิน--ITA--64

สถิติ sitemap
วันนี้ 66
เดือนนี้1,196
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,815
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ