องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
นายไพรวรรณ์ คุณบุราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-327-8873
นายยงชัย มังธานี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-707236
นางสาวศรัญดา เผื่อนศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-98612796
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-2173442
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-09924953