info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : -
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-2173442
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 098-2173442
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-09924953
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 080-09924953
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173