องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. อินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งต้้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1