info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117
account_box กองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิม สารโภคา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเฉลิม สารโภคา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64