info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอิศรารักษ์ ผิวงาม
นักทรัพยากรบุคคล
นางอิศรารักษ์ ผิวงาม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายบรรพต ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรพต ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81