องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิตตา ป่งกวาน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจันทร์ศิริ เจริญไชย
นิติกร
โทร : -
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายบรรพต ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง