info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) [13 กรกฎาคม 2564]
ชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal) [13 กรกฎาคม 2564]
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี [13 กรกฎาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ ไทยชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง [11 มิถุนายน 2564]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [31 พฤษภาคม 2564]
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลอินทร์แปลง ปี 2564 [19 พฤษภาคม 2564]
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ...
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การทำขนมไทยประยุกต์”ประจำปีงบประมาณ 2563
1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 182