info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
account_box สมาชิกสภา
นายระหัส หอมเพชร
ประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
นายระหัส หอมเพชร
ประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
ลาออก
รองประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
ลาออก
รองประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
นายพรพิรมณ์ การสุนทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายพรพิรมณ์ การสุนทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายหนูนา ศรีราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายหนูนา ศรีราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายไพรัตน์ บุตรแสนคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายไพรัตน์ บุตรแสนคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางวราพร อุปไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางวราพร อุปไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางบาลเย็น สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางบาลเย็น สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสุทธณู แก้วสุทอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสุทธณู แก้วสุทอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เสียชีวิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เสียชีวิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายวิรัตน์ จันทร์สุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายวิรัตน์ จันทร์สุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายสมจิตร มาคะรมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสมจิตร มาคะรมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายศิริชัย เยี่ยมเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายศิริชัย เยี่ยมเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายเสถียร สารโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายเสถียร สารโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.นิภาพร อุปชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.นิภาพร อุปชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางสาน มูลบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางสาน มูลบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64