info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112
play_arrow คู่มือสำหรับประชาชน
photo คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
photo คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
photo คู่มือการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
photo คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
photo คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
photo คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
photo คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64