info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo โครงการขยายผิวจราจร คสล.บ้านหัวนา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านดอกนอ หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านนายม หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
description แนบท้ายประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
photo ประกาศแบบบัญชีและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
photo ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 199