info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113
volume_down ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo โครงการขยายผิวจราจร คสล.บ้านหัวนา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านดอกนอ หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านนายม หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
description แนบท้ายประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
photo ประกาศแบบบัญชีและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
photo ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64