องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 0812607207
นายไทยรัตน์ นาคบุตร
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 06-13713957
นายบุญเส็ง สมศิลป์
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0828549048
นายเวช ยอดต้น
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0937927305
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 0611091114
นายไพรวรรณ์ คุณบุราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 09-3327-8873
account_box สมาชิกสภา
นายอนัน สายสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 08-57436302
นายวรนิช บุตรแสนคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 06-10531922
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
โทร : 0611091114
นางหอมแพง แก้วอัคฮาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 08-07316499
นายสุบิน แปโค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 08-61722290
นายวิลัย สุทธิบ่าว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 08-57519873
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 09-80973567
นางนภัสชล นำภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 08-47891769
นายพุทธา ชมพูพื้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 09-81856074
นายสำเนียร ศรีภูมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 09-85154944
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
นายไพรวรรณ์ คุณบุราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-2173442
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-09924953
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิตตา ป่งกวาน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจันทร์ศิริ เจริญไชย
นิติกร
โทร : -
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายบรรพต ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพัชราพรรณ อุบลลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิรชา แสนแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รุ่งอรุณ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิษณุ กองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตตยา ไชยนา
คนงานทั่วไป
โทร : -
account_box กองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายมนตรี สรวงศิริ
เจ้าพนักงานประปา
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญาพร วงค์ธรรม
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์ถง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.ราตรี สารโภคา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสิริมา จันทร์ละคร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงใจ ศรีมุกดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยา หอมเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.เตือนใจ แจ่มบุญมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก