info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมเกียรติ สารโภคา
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 098-1057051
นายสมเกียรติ สารโภคา
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 098-1057051
นายยนต์ชัย พัฒนา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 093-7414767
นายยนต์ชัย พัฒนา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 093-7414767
นายเจริญ ฝูงพิลา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 083-3361975
นายเจริญ ฝูงพิลา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 083-3361975
นางสาววิภาวดี อุปโคตร
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 063-7187799
นางสาววิภาวดี อุปโคตร
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 063-7187799
account_box สมาชิกสภา
นายระหัส หอมเพชร
ประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
นายระหัส หอมเพชร
ประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
ลาออก
รองประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
ลาออก
รองประธานสภา อบต.อินทร์แปลง
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
นายพรพิรมณ์ การสุนทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายพรพิรมณ์ การสุนทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายหนูนา ศรีราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายหนูนา ศรีราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายไพรัตน์ บุตรแสนคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายไพรัตน์ บุตรแสนคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางวราพร อุปไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางวราพร อุปไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางบาลเย็น สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางบาลเย็น สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสุทธณู แก้วสุทอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสุทธณู แก้วสุทอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เสียชีวิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เสียชีวิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายวิรัตน์ จันทร์สุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายวิรัตน์ จันทร์สุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายสมจิตร มาคะรมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสมจิตร มาคะรมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายศิริชัย เยี่ยมเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายศิริชัย เยี่ยมเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายเสถียร สารโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายเสถียร สารโภคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.นิภาพร อุปชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.นิภาพร อุปชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางสาน มูลบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางสาน มูลบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ลาออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต.
โทร : 061-1091114
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : -
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-2173442
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 098-2173442
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-09924953
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 080-09924953
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอิศรารักษ์ ผิวงาม
นักทรัพยากรบุคคล
นางอิศรารักษ์ ผิวงาม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมลนภา หาญจางสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทัศมี
นักวิชาการศึกษา
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชาวลิต พวงประดิษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กาญจนา โยธาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.ณัฐชยา อุ่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
น.ส.อมรรัตน์ บุตรแสนคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายมโนทัย สุคำภา
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
นายบรรพต ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรพต ศรีราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายสมพงศ์ กลมเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล อุปชัย
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง
นายทองคำ มูลบุตร
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนนทิยา บุญชาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนนทิยา บุญชาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรนันท์ สาขา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทรนันท์ สาขา
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รุ่งอรุณ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.รุ่งอรุณ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิษณุ กองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิษณุ กองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิม สารโภคา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเฉลิม สารโภคา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางจีราภรณ์ เฉลิมอนันตชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญาพร วงค์ธรรม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญญาพร วงค์ธรรม
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์ถง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์ถง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชนิตตา ป่งกวาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวชนิตตา ป่งกวาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.ราตรี สารโภคา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.ราตรี สารโภคา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสิริมา จันทร์ละคร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมา จันทร์ละคร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงใจ ศรีมุกดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงใจ ศรีมุกดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยา หอมเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยา หอมเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.เตือนใจ แจ่มบุญมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.เตือนใจ แจ่มบุญมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64