ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง