ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง