ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง