ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง