ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กต 3190 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง