ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 3229 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง