ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ บห 1135 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง