ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง