ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าประปาบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง