ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าประปาบ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง