ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน(โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง) พลาสเจอรืไรส์ รสจืด ชนิดถุงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง