ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง) พลาสเจอรืไรส์ รสจืด ชนิดถุงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง