ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรำลึกรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง