ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา อบต.อินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง