ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง