ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง