ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเอนกค์ประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง