ชื่อเรื่อง : จ้างค่าป้ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง การแปรรูปอาหาร หลักสุตรการทำน้ำพริกปลาย่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง