ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ บห 1135 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง