ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ อบต.อินทร์แปลง(นายศิริศักดิ์ หมั่นเสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง