ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา(นายจำลอง วงค์อนุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง