ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาคนงานส่งน้ำดื่ม(นายสุริยัน โสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง