ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการแม่บ้านสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง(นางเครือฟ้า อุปชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง