ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง(นายวารินทร์ พิมเสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง