ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานส่งน้ำดื่ม (นายคมสัน โสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง