ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง