ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการแม่บ้านสำนักงาน อบต.อนทร์แปลง(นางเครือฟ้า อุปชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง