ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานส่งน้ำดื่ม(นายคมสัน โสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง