ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมจืดชนิดพาสเจอร์ไรส์ หรือ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง