ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) นมจืดชนิดพาสเจอร์ไรส์ หรือ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง