ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารประชุมสภา อบต.อินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง