ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซี.ซี. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง