ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่ที่่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง