ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง