ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 3229 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง