ชื่อเรื่อง : บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (ทะเบียน 81-4127 สกลนคร)