องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปอาหาร (หลักสูตรการทำน้ำพริกปลาย่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด : ๑.หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 และ68 ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับประชาชน กลุ่มเกษตรกร สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากจนด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลอินทร์แปลง โดยการแปรรูปอาหารทำน้ำพริกจากปลาย่าง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยต่อการบริโภค ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มอาชีพในตำบลอินทร์แปลง ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ ความกินดี อยู่ดี ในอนาคตด้วย ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของประชาชนได้ด้วยตนเอง จากเหตุผลดังกล่าว กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จึงจัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจนด้อยโอกาส มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชนตำบลอินทร์แปลง ๒.วัตถุประสงค์ ๒.1 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ คนยากจนด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในตำบลอินทร์แปลง 2.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาและถนอมอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการบริโภค ๒.3 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนที่เข้ารับการอบรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง “พออยู่ พอกิน” ๒.4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในตำบลอินทร์แปลงให้มีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีศักดิ์ศรี ๓. เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลอินทร์แปลง จำนวน ๓๐ คน ๔.วิธีการดำเนินการ ๑. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ๕ ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด (๑ วันทำการ) ๖. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน -๒- ๕.ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้โพส : admin