info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
QR Code

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563
(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563
QR Code

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157